Mallika arrived at a Railway Station for a shooting.

Bhikhari: Behanji 1 rupiya dedo.

Malika gave him 1000 Rs.

Secretary: Why u gave him 1000 Rs..?

Malika: Pehli bar kisine behan kaha!