Boy & girl in restaurent .
Boy:- I love u,
Girl:- I dont Love u,

.
Boy:- Think again?,
Girl :- I told u. No no & no,


.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Boy :- Waiter, bring seperate bills .,
Girl:- ok ok....... I Love u too...